zpět na články pro zaměstnavatele

Personální audit – snižování počtu zaměstnanců, nebo nástroj velmi dobré zpětné vazby?

Pro zaměstnavatele

Tento často medializovaný pojem je bohužel již dost zprofanován ve smyslu spojování se snižováním počtu zaměstnanců a propouštěním. U zaměstnanců to vždy vyvolává existenční obavy a negativní atmosféru, když se v organizaci objeví auditoři. Měl by to však být nástroj pro další zkvalitňování a rozvoj organizace.

Jaká je pravá podstata personálního auditu? V našem pojetí je to systémový a procesní pohled na organizaci z mnoha úhlů. Například z hlediska existence vize a strategie a jejich naplňování se zaměstnanci, které organizace má. Můžeme říci, že se jedná o audit efektivnosti systému řízení a stylu práce vedoucích. Vždy se zabýváme firemní kulturou a hodnotami organizace.

Velkou prioritou současné doby je dobře nastavený systém hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců. S tím úzce souvisí, také pozornost věnovaná dalšímu rozvoji zaměstnanců, ať už v osobní nebo hlavně odborné rovině. Také s tím souvisí posilování loajality zaměstnanců k organizaci. Vhodně motivovaný zaměstnanec je v současné době to nejcennější, co z hlediska lidských zdrojů organizace může mít. V neposlední řadě dává personální audit zpětnou vazbu o optimálním nastavení organizační struktury, vyjádření rolí jednotlivých zaměstnanců (pracovních pozic) - požadavků a očekávání zaměstnavatele a jejich pochopení ze strany zaměstnanců. Stále jsou poměrně velké rezervy v komunikaci a využívání informačních systémů uvnitř organizace.

Pro úspěšné zvládnutí provedení personálního auditu a naplnění jeho cílů je vždy nutné dobře zkomunikovat tuto aktivitu směrem dovnitř organizace – k zaměstnancům. Jedině s nimi je možno úspěšně zvládnout zjištění aktuálního stavu a situace v organizaci, doporučit následně priority a opatření k dalšímu zkvalitňování chodu celého „organismu“organizace. Personálnímu auditu musí vždy předcházet provedení dobré analýzy, stanovení cílů a příprava realizace.

Z praktické zkušenosti mohu konstatovat, že většina zákazníků, pro které jsme personální audit prováděli, nás oslovila sama, jelikož cítila určité rezervy, na které neumí dohlédnout. Závěry a doporučení byly a jsou směrovány většinou do výše uvedených oblastí s prostorem 30 až 60 % pro zlepšování a perspektivou realizace změn v organizaci na 3 až 5 let. Personální audit je třeba vést v pozitivním smyslu dalšího zkvalitňování fungování organizace a dosahování vyššího profitu.

 Ing. Vladimír Pozdníček

 Autor je poradcem, konzultantem, lektorem a také spolumajitelem personálně poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.r.o., Hradec Králové. V oblasti moderního řízení lidských zdrojů působí již více než 20 let.

Více o moderním řízení lidských zdrojů - www.akademie-hr.cz

 

ing. Vladimír Pozdníček (PROFI-MEN, s.r.o. - personálně poradenská a vzdělávací společnost) | 12.06.2019