zpět na články pro zaměstnavatele

Kde a jak začít s rozvojem zaměstnanců: DC nebo 360?

Pro zaměstnavatele

Development centrum jako nástroj rozvoje se využívá již mnoho let v mnoha společnostech a jeho přínosy není nutné již zdůrazňovat. Stále slouží jako výrazný nástroj pro zjištění potenciálu a možností rozvoje. V poslední době jsme ale zaznamenali silný rozvoj 360° zpětné vazby jako velmi důležitého rozvojového nástroje.


OTÁZKA: Který z nástrojů je lepší, pokud chceme zajistit efektivní rozvoj manažerů/zaměstnanců?

Zkusme na tuto otázku odpovědět.


Výhody Development centra:

Zkušení hodnotitelé jsou maximálně objektivní.

Pro všechny účastníky jsou nastavená jasná a stejná kritéria hodnocení.

Účastníci mají stejné podmínky a možnosti prokázat své kvality.

Ve správně nastavených DC jsou použity dobré psychologické testy, které dávají možnost podívat se více do osobnosti účastníku.

DC hodnotí rozumový ale i emocionální potenciál účastníků.

Dokáže se zaměřit na akční a politický potenciál u manažerských pozic.


Nevýhody:

V technikách jako je DC většinou dobře skórují ti účastníci, kteří mají podobné aktivity rádi, rádi se účastní školení, nemají problém prezentovat se.

Krátká doba možnosti pozorování a hodnocení.

Chování se v této krátké době dobře přizpůsobí očekávání hodnotitelů a i očekávání daných kompetencí.

Jde modelové situace, není to realita.


Výhody 360° zpětné vazby:

Je to reálná situace toho, jak se hodnocený manažer doopravdy chová.

Ukazuje ztotožnění se s rolí a její zastávání, motivace v reálné pozici.

Objektivita je většinou velmi vysoká.

Poukazuje na ztotožnění/ nebo ne se s firemními hodnotami, kulturou.


Nevýhody:

Hodnocení manažeři mají jiné podmínky, jiný tým lidí, jinak jsou vnímány kompetence v dané oblasti řízení.

Pohled účastníků může být velmi rozdílný, jinak manažera vnímají podřízení, jinak nadřízení a kolegové.

Jde o chování a ztotožnění se s rolí nikoliv o osobnostní potenciál.

Poukazuje na možnosti rozvoje, ale neukazuje na potenciál zúčastněného.

360 není dobrý nástroj, pokud dochází ve firmě ke změnám.

Důležitá je zralost jak hodnoceného manažera tak ale týmu a celé společnosti k otevřené zpětné vazbě.


Jak srovnávat rozdíl po určité době?

DC a DC

V naší praxi jsme využívali různé kombinace. Jako začátek pro určení potenciálu doporučujeme využívat DC, kde se nastaví doopravdy potenciál a možnosti rozvoje. Jako druhý krok pokud jsme porovnávali změny po 2 letech znovu formou DC, po naplnění rozvojových aktivit.


V opakovacích DC, kde se posuzovaly stejné kompetence ale byly vybrány jiné modelové situace (prošlo jimi cca 180 účastníků), u 80 % byly viditelně lepší výsledky v daných kompetencích u zbylých 15 % nenastala změna a u cca 5% došlo ke snížení hodnocených kompetencí. Posun v daných kompetencích byl viditelný i v ročním hodnocení a z rozhovorů s nadřízenými, dá se tedy říci, že DC velmi dobře mapuje posuny, které jsou udělány na základě rozvojových aktivit.


360 a 360

Pokud jsme porovnávali výsledky opakovací 360° zpětné vazby, která byla znovu realizována zhruba po 1,5 roce po ukončení rozvojových aktivit došlo u 70% účastníků ke zlepšení ale u 30% zůstalo stejné příp. došlo k menšímu zhoršení. Chtěli jsme vědět, co je příčinou, protože roční hodnocení a samotný rozvoj účastníků toto neukazoval. U opakované 360 se do určité míry z našich zkušeností ukazuje, že při druhém hodnocení jsou hodnotitelé více nároční, kritičtí. Jejich nároky na hodnocené jsou lehce vyšší a tím se v konečném důsledku hodnocení tolik neposouvá, což ale neznamená, že zde není posun v kvalitě hodnocených. Je potřeba ale s tímto pohledem počítat.


Co vnímáme jako důležité je sebereflexe hodnocených, která se dle našich zkušeností výrazně zlepšila v tom smyslu, že se více ztotožnila s hodnocením daného okolí. Což je určitě přidaná hodnota 360.


DC a 360

Pokud jsme měli možnost porovnávat výsledky DC a následně se realizovala 360° zpětná vazba, vnímali jsme tento postup jako jeden z optimálních pro rozvoj manažerů.

DC ukázalo na potenciál a možnosti rozvoje, nastavilo pro účastníka i pro firmu možnosti očekávání v posunu, takže nedocházelo k velkým očekáváním ani k rozčarování.


Naše doporučení:

Pokud chcete znát potenciál svých zaměstnanců je určitě lepší vycházet z DC, na jeho základě je dobré nastavit další rozvojový plán a možnosti pro rozvoj.

360 doporučujeme jako zpětnou vazbu až tehdy, když manažeři mají možnost se o sobě něco dozvědět formou dobré zpětné vazby z DC, mají možnost o svých kvalitách přemýšlet a rozhodnout se o dalším posunu, mají možnost sebereflexe a následně určitého rozvoje.


Pak je 360 určitě velmi dobrý nástroj pro získání pohledu na chování a na uchopení role manažera.

PhDr. Nada Štullerová (ACE Consulting, s.r.o.) | 12.06.2019