Ochrana osobních údajů - uchazeč

Vaše osobní údaje jako uchazeče o práci uchováváme v soukromí a bezpečí. Na této stránce najdete informaci, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

  1. Provozovatelem RB recruitment s.r.o.,IČ 27784037, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze č. C174023.

  2. Účastníkem (případně uchazečem) je fyzická osoba, která využívá weby s personální tématikou provozovatele, na kterých vystupuje jako uchazeč o práci. Za tímto účelem účastník, který je uchazečem o práci vyplňuje své osobní údaje do jednotlivých online formulářů.

  3. Osobními údaji jsou všechny informace, které jsou zadávány pomocí online formulářů na personálních webech provozovatele. Část údajů je při vyplnění online formulářů povinná, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, telefon, IP adresa).

   Ostatní údaje uchazeči uvádí uchazeči ve svém účtu:

   • identifikační informace (akademický titul před jménem, jméno, příjmení, akademický titul za jménem, datum narození);
   • kontaktní informace (e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo);
   • informace o používání výrobků a služeb provozovatele, včetně informací obsažených v žádostech o výrobky a služby;
   • informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace s provozovatelem;
   • geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací);
   • fotografie, která bude veřejně dostupná na internetu (bez nutnosti přihlašovat se do systému Životopisy.cz);
   • informace o tam, zda uchazeč má statut OZP (osoba ze změněnou zdravotní způsobilostí);
   • informace o dosaženém vzdělání, včetně stupně vzdělání, názvu školy, studijního oboru a délky studia;
   • informace o dosažené praxi, včetně názvu zaměstnavatele, pracovním zařazení, popisu praxe a její délky;
   • jazykové znalosti včetně úrovně této znalosti;
   • informace o řidičském oprávnění včetně získané skupiny řidičského oprávnění a případné informaci o profesním řidičském průkazu;
   • informace o další odborných znalostí a dovedností a absolvovaných odborných kurzech;
   • zájmy;
   • informace o představě o hledané práci, a to zejména požadovaných pozicích uplatnění a místě výkonu práce včetně ochoty dojíždět do práce, která je definována počtem kilometrů. Dále požadovaným pracovním poměrem, hrubou mzdou a také požadavkem na vzdělání.

   Zejména v odpovědi na inzerci práce uchazeč přikládá vlastní znění životopisu, případně další přílohy. Z tohoto důvodu není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které jsou zpracovávány, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje. Údaje zpracovány za konkrétním účelem jsou vždy rozepsány níže u tohoto účelu. V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

   Provozovatel nikdy nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

   Osobní údaje jsou provozovatelem využívány v rámci poskytovaných služeb vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny. O tomto účelu je účastník vždy transparentně informován.

   Provozovatel jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 3. Provozovatel RB recruitment s.r.o. za tímto účelem provozuje weby s personální tématikou, které se věnují zejména hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje. Jedná se jmenovitě o weby Easy-práce.cz (www.easy-prace.cz), Životopisy.cz (www.zivotopisy.cz) a Personální agentury.cz (www.personalniagentury.cz). V rámci této služby jsou provozovatelem zpracovávány osobní údaje za účely uvedenými níže.

  Provozovatel dále zpracovává osobní údaje účastníků také v souvislosti s marketingem provozovatele.

 4. Provozovatel je správcem osobních údajů. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům provozovatele či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

  Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Služby provozovatele se neustále vyvíjí, proto vždy udržuje aktuální seznam dalších zpracovatelů.

  U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli má provozovatel uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů provozovatele do zemí mimo EU nedochází.

II. Účel zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou používány v rámci poskytovaných službeb vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny, a o tomto účelu je účastník transparentně informován. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

  1. odpovědi na inzerci

   Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou potencionálním zaměstnavatelem, tento krok je považován za přihlášení se k výběrovému řízení na danou konkrétní pozici.

   Za tímto účelem reaguje uchazeč v rámci odpovědního online formuláře u konkrétní pracovní nabídky.

   Povinné údaje pro odeslání odpovědi jsou jméno, příjmení, e-mail, telefon. Nepovinným údajem je pak průvodní dopis a další přílohy, kterými jsou zpravidla životopis v různých jazykových mutacích dle vlastního rozsahu poskytnutých osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou odeslány na e-mail potencionálního zaměstnavatele a současně jsou uchovány v účtu daného potencionálního zaměsnatavele na webu provozovatele RB recruitment s.r.o. za účelem správy náborového procesu přímo v tomto účtu.

   Zde je třeba zdůraznit, že pokud uchazeč o práci odešle svou odpověď, je správcem osobních údajů potencionální zaměstnavatel, který pozici inzeruje. Provozovatel je v pozici zpracovatele osobních údajů.

   Pokud uchazeč neposkytne potencionálnímu zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.

   Pokud uchazeč poskytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), může potencionální zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje uchazeče i za účelem nabízení vhodných pracovních nabídek v budoucnu, délka souhlasu je v rozsahu 1 - 5 let a je vždy uvedená textu souhlasu u inzerátu konkrétního potencionálního zaměstnavatele.

   Pokud uchazeč poskytne provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), je provozovatel současně v pozici správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele pro zaměstnavatele.

   Uchazeč i zaměstnavatel berou na vědomí, že zaměstnavatel není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uchazeč není transparentně informován. Je-li správcem osobních údajů (klientem) personální agentura, která předává osobní údaje uchazeče svým klientům – zaměstnavatelům, je o tom uchazeč informován v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. Pokud je správcem osobních údajů (klientem) skupina firem, sdílející nábor zaměstnanců (takováto situace je u holdingů a skupin firem běžná), je uchazeč opět informováni v poučení o ochraně osobních údajů.

  2. vytvoření účtu a uživatelského profilu uchazeče

   Účelem je vytvoření a provozování uživatelského účtu a profilu v rámci Životopisy.cz. Díky němu můžu uchazeč vidět svůj životopis správně po obsahové a grafické stránce zpracován. Ze svého účtu si uchazeč následně může vygenerovat svůj životopis ve formátu PDF pro své vlastní účely, případně jej přímo zaslat potencionálnímu zaměstnavateli. Vytvoření účtu a uživatelského profilu uchazeče neznamená automatické zobrazení životopisu potencionálním zaměstnavatelům na Životopisy.cz. Uchazeč nemůže být osloven s nabídkou práce. Základní doba platnosti uživatelského profilu a s tím související doba zpracování poskytnutých osobních údajů je 10 let od odeslání osobních údajů. Tuto lhůtu můžete kdykoliv předčasně zkrátit a nebo naopak prodloužit.

  3. zobrazení životopisu potencionálním zaměstnavatelům

   Účelem je nabídnout životopis uchazeče potencionálním zaměstnavatelům, aby uchazeč mohl být osloven potencionálním zaměstnavatelem s nabídkou práce. Tento způsob je vhodný, pokud uchazeč nechce být odkázán jen na to, zda objeví nějakou zajímavou pracovní pozici, na kterou by mohl odpovědět, ale rád by se prezentoval sám potencionálním zaměstnavatelům.

   Zobrazení životopisu potencionálním zaměstnavatelům výrazně zvýší šance na získání nové práce. Je potřeba zdůraznit, že okruh potencionálních zaměstnavatelů je rozšířen na všechny návštěvníky webu Životopisy.cz, kteří uvidí životopis uchazeče včetně fotografie a dalších osobních údajů zadaných při vytváření účtu uchazeče, avšak bez plného jména, e-mailu, telefonu, které jsou skryty z důvodu ochrany těchto osobních údajů. Životopis uchazeče v plném rozsahu, včetně kontaktních údajů, bude zpřístupněn pouze potencionálním zaměstnavatelům, kteří o uchazeče projeví zájem, mají firemní účet a mají uzavřenou smlouvu se provozovatelem RB recruitment s.r.o.

   Potencionání zaměstnavatelé mohou údaje uchazeče zpracovávat/použít jen po dobu výběrového řízení, kvůli kterému si životopis uchazeče zobrazili, včetně kontaktních údajů, maximálně však 6 měsíců od zobrazení kontaktních údajů. Potencionální zaměstnavatelé mouhou uchazeče požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů i za dalším účelem. O tento souhlas však žádají již uchazeče přímo mimo personální weby provozovatele RB recruitment s.r.o.

  4. zaslání životopisu uchazeče personálním agenturám

   Účelem je předání životopisu uchazeče jím zvoleným personálním agenturám, které mají účet na Personální agentury.cz. Uchazeče má možnost po vytvoření svého účtu vybrat konkrétní personální agentury a zaslat jím svůj životopis ve formátu PDF. Výběr probíhá zatržením souhlasu se zpracováním osobních údajů konkrétní agentuře a životopis je následně zaslán agentuře e-mailem. Součástí tohoto e-mailu je také znění souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeč odsouhlasil před odesláním životopisu.

   Zde je třeba zdůraznit, že pokud uchazeč o práci odešle svou životopis personální agentuře je správcem osobních údajů jím vybraná personální agentura. RB recruitment s.r.o. je v pozici zpracovatele osobních údajů.

  5. zasílání nabídek práce na Váš e-mail

   Účelem je zasílat na e-mail uchazeče upozornění na nabídky práce. Tyto nabídky práce jsou vybrány dle představy o hledané práci, kterou uchazeč uvedl. Nastavením zasílání nabídek práce na e-mail nemusí uchazeč vždy procházet všechny nabídky práce, ale je včas upozorněn na e-mail pokud je zadána na personální weby provozovatele nabídka, která odpovídá jeho představě.

  6. k marketingovým účelům

   Účelem je, aby provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

   Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) uchazeče jsou využívány za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze vlastních služeb provozovatele. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které již byly uchazeči poskytnuty. Tyto kontaktní údaje může provozovatel pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

   Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

  7. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

   Účelem jeřádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi provozovatelem a účastníkem, plnění zákonných povinností, které provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a účastníkem vyplývají, ochrana reputace provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na účastníky se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. Provozovatel přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v tomto zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného online formuláře započne zpracovávání osobních údajů provozovatelem.

 3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

  Veškeré citlivé údaje zasílané účastníkovi či potencionálnímu zaměstnavateli jsou zabezpečeny protokolem https, takže jsou zabezpečeny proti odposlechu v průběhu komunikace mezi počítačem účastníka a serverem.

  Pro emailovou komunikaci vedoucí přes weby provozovatele je nainstalován kryptografický protokol TLS bránící odposlechnutí komunikace mezi odesílatelem a příjemcem.

  Provozovatel má nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Na vyžádání je společnost RB recruitment s.r.o. povinna poskytnout osobní údaje uchazeče také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

 5. Provozovatel používá Cookies, aby účastníkům mohl poskytnout co nejlepší služby.

  Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk účastníka a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o účastnících (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých účastníků přistupujících ke stránkám provozovatele.

  Stránky provozovatele mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které povozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování účastníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita účastníka není známa (za předpokladu, že účastník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

  V nastavení prohlížeče může účastník zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

  Více o Cookies na našich stránkách najdete zde.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Účastník má údaje vždy pod kontrolou:

  Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

 2. Účastník má dále právo:

  1. být informován o zpracování svých Osobních údajů

   Účastník je oprávněn od provozovatele požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech provozovatele, o výčtu práv účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

   Při každém zadávání osobních údajů provozovatel informuje účastníka vždy transparentně o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

  2. požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům

   Účastník je od provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o účastníkových právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro účastníka, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

   Pokud by chtěl účastník získat informace ohledně osobních údajů, které zaslal potencionálním zaměstnavatelům, měl by se obrátit na klienta, který je v pozici správce osobních údajů.

  3. na opravu poskytnutých Osobních údajů

   Pokud došlo na straně účastníka ke změně jím zadaných osobních údajů, které lze považovat za osobní údaj, má účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má účastník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  4. na výmaz poskytnutých osobních údajů neboli “právo být zapomenut”

   V určitých stanovených případech má účastník právo požadovat, aby provozovatel osobní údaje účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude účastník detailně informován.

   Zde je třeba podotknout, že jsou smazány ty osobní údaje, u nichž je provozovatel v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených potencionálními zaměstnavateli by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči potencionálním zaměstnavatelům v pozici správců osobních údajů.

  5. na omezení zpracování osobních údajů

   Provozovatel zpracovává osobní údaje účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však účastník měl pocit, že provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může účastník podat žádost, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Žádost účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

   V rámci práva na ochranu soukromí se účastník může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů.

 3. V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu dpo@easy-prace.cz, dpo@zivotopisy.cz nebo dpo@personalniagentury.cz.

  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu dpo@easy-prace.cz, dpo@zivotopisy.cz nebo dpo@personalniagentury.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese RB recruitment s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 nebo elektronicky na adrese dpo@easy-prace.cz, dpo@zivotopisy.cz nebo dpo@personalniagentury.cz.

  Nezná-li účastník služby kontakt potencionálního zaměstnavatele, jehož prostřednictvím může uplatnit svá práva, sdělí mu tento kontakt provozovatel.

 5. Požádá-li účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti .

 6. Pokud účastník uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Provozovatel při tom používá následujících metody analýzy Vašich aktivit na internetových stránkách správce.

 9. V důsledku těchto aktivit provozovatele bude chování účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 3. Znění zásad může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel informuje účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 4. Tyto zásady nabývají účinnosti 24.5.2018 a jsou k dispozici on-line na personálních webech provozovatele.