Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost RB recruitment s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž RB recruitment s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. nebo poskytování Služeb Klientům jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Smluvní vztah mezi RB recruitment s.r.o. a Klientem se též řídí

(a) těmito VOP, jejichž znění je dostupné na https://www.personalniagentury.cz/vop, 

(b) Podmínkami zpracování osobních údajů, jak je definováno níže,

znění podmínek zpracování osobních údajů naleznete na

https://www.personalniagentury.cz/ochrana-osobnich-udaju,

(c) ustanoveními dokumentů, na které tyto VOP odkazují,

(d) ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3 Aktuální kontaktní a fakturační údaje jsou RB recruitment s.r.o., IČ 27784037 Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Zapsána u Městského soudu v Praze č. C174023.

1.4 Klient bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení RB recruitment s.r.o. jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze standardní dokumentace s koncovými uživateli je dostupná v Zásadách ochrany soukromí.

2. Definice pojmů

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

(a) Elektronické systémy RB recruitment s.r.o.: internetové stránky provozované RB recruitment s.r.o.

(b) Inzerát: prezentace volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

(c) Klient: podnikatel, který uzavře s RB recruitment s.r.o. Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

(d) RB recruitment s.r.o.: společnost RB recruitment s.r.o., IČ 27784037 Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Zapsána u Městského soudu v Praze č. C174023.

(f) Podmínky zpracování osobních údajů: jsou podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.

(h) Služba: jakákoliv služba společnosti RB recruitment s.r.o. nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

(i) Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi RB recruitment s.r.o. a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

(j) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. RB recruitment s.r.o. a Klient.

(k) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky RB recruitment s.r.o.

(m) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

3. Přehled služeb poskytovaných RB recruitment s.r.o.

3.1 Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:

(a) zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití sjednaného Elektronického systému RB recruitment s.r.o.,

(b) prohledávání databáze životopisů zájemců o zaměstnání, které spravuje RB recruitment s.r.o. a umožňuje k nim Klientům přístup formou prohlížení životopisů za účelem nabídky práce,

(c) reklamní Služby na internetu poskytované společností RB recruitment s.r.o. Klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, prezentace personální agentury) jedná se o tvorbu a realizaci reklamního prostoru pro klienta v rámci v rámci Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.,

(d) další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce.

3.2 Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi RB recruitment s.r.o. a Klientem.

4. Odpovědnost za obsah prezentovaných infromací

4.1 Klienti jsou povinni prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani RB recruitment s.r.o. a nebudou působit klamnou představu o povaze nabízené nebo poptávané pozici.

4.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tímto vyslovuje souhlas, aby RB recruitment s.r.o. uchovával informace sloužící k identifikaci konkrétního Klienta, který uložil informace do Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

4.3 Informace získané v souladu se Smlouvou je RB recruitment s.r.o. oprávněn použít pro případné řešení sporu s Klientem, který vznikl jako důsledek uvedení informací v rozporu s VOP, což může vést k zamezení používání Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

4.4 Údaje poskytnuté společnosti RB recruitment s.r.o. v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné.

5. Nakládání s prezentovanými informacemi

5.1 RB recruitment s.r.o. není povinen poskytovat Služby v případě, že:

(a) Inzeráty nabízejí pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM).

(b) Inzeráty nebo brigáda nabízejí pracovní pozici jejíž obsah se týká sexuálních služeb, případně obsahuje sexuální podtext.

(c) Klient podmiňuje získání práce, či zprostředkování informací spojených s nabídkou práce zaplacením libovolného poplatku.

(d) Inzerát nebo životopis prezentuje informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich souhlasu či vědomí.

(e) Inzerát, případně výpis inzerátů daného Klienta, obsahuje odkaz na nabídky práce Klienta směřující mimo elektronické systému RB recruitment s.r.o.

(f) Inzerát obsahuje přímá telefonní čísla za účelem reakce uchazeče na pracovní nabídky mimo Elektronické systémy RB recruitment s.r.o.

(g) Informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice, bezdůvodné opakování obsahu inzerátů např. platu v názvu pozice, různé pobídky typu spěchá, nutné, nejlepší práce v názvu pozice).

(i) Informace mohou poškodit dobré jméno či pověst RB recruitment s.r.o. nebo jiných fyzických či právnických osob.

(j) Inzerát obsahuje prezentaci reklamních sdělení nesouvisejících s danou nabídkou práce, případně odkazuje na formuláře vyžadující registraci osob mimo Elektronické systémy RB recruitment s.r.o.

(k) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy.

(l) Inzerát obsahuje více pracovních pozic či brigád v jedné nabídce práce pro daného Klienta, které spolu nesouvisí. V případě vystavení inzerátu porušující tento článek má RB recruitment s.r.o. nárok na úhradu plné ceny za každou další pozici zveřejněnou v pracovní nabídce. V případě, že byl odečten inzerát z předplaceného kreditu, má právo RB recruitment s.r.o. k dodatečnému stržení kreditu při porušení tohoto článku.

(m) Znění inzerátu je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy.

(n) Inzerát je duplicitní (shodný) s jiným aktuálně zobrazeným inzerátem stejného klienta. V takovém případě má RB recruitment s.r.o. právo dočasně deaktivovat všechny inzeráty klienta do okamžiku odstranění duplicitních inzerátů. RB recruitment s.r.o. není povinen poskytnout kompenzaci za období, kdy inzerce klienta byla dočasně deaktivována.

(o) Název inzerátu obsahuje informaci o mzdě. Mzdu lze definovat v samostatném poli k tomu určeném a automaticky (pokud ji klient nedá skrýt) se zobrazí na konci názvu inzerátu, kde je také graficky zvýrazněna.

5.2 RB recruitment s.r.o. je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článků 4 a 5 VOP.

RB recruitment s.r.o. může upozornit Klienta na rozpor jeho jednání se Smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů RB recruitment s.r.o., a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. RB recruitment s.r.o. je v takovém případě oprávněn ukončit poskytování Služeb Klientovi a takovou Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.3 V případě poskytování Služby prohledávání databáze životopisů Klient nesmí užívat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. Porušení tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.4 V případě podstatného či opakovaného porušení smlouvy Klientem si RB recruitment s.r.o. vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

6. Termín zahájení služeb a předání podkladů

6.1 Klienti, kteří chtějí využit automatizovaného zpracování dat pro zpracování pro import pracovních nabídek pomocí XML jsou povinni připravit a předat RB recruitment s.r.o. XML feed kompatibilní dle specifikace dodané RB recruitment s.r.o. XML feed klient připraví na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

6.2 V případě využití importu pracovních nabídek pomocí XML jsou tyto nabídky zobrazeny v elektronických systémů RB recruitment s.r.o. do 24 hodin od jejich řádného dodání.

6.3 RB recruitment s.r.o. si v rámci poskytování svých Služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního sdělení Klienta, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o loga klientů, případně reklamní grafické bannery prezentované na titulní stránce, detailu pracovní nabídky nebo výpisu nabídek daného Klienta v rámci některého z Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

6.4 Každá jednotlivá pozice bude ze strany RB recruitment s.r.o. prezentována Službou po sjednanou dobu. RB recruitment s.r.o. zobrazí pozici nejpozději do jedné (1) hodiny od vložení klientem za předpokladu, že obdržel platbu za tuto službu, případně byla služba odečtena z předplaceného kreditu Klienta.

6.5 Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

7. Zprostředkování služeb prodeje RB recruitment s.r.o.

7.1 Klient nemá právo na jakýkoliv přeprodej služeb RB recruitment s.r.o., především Klient nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

7.2 Klient není oprávněn užít jakékoli obchodní značky RB recruitment s.r.o. bez předchozího písemného souhlasem RB recruitment s.r.o..

7.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

8. Užívání Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

8.1 Přístup k účtu Klienta v rámci Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. je chráněn přihlašovacími údaji.

8.2 Klient není oprávněn užívat Elektronické systémy RB recruitment s.r.o. v rozporu s účelem Smlouvy.

8.3 Klient je povinen chránit přihlašovací údaje.

8.4. Klient je povinen zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.5 Klient je rovněž povinen zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám.

8.6 Klient je povinnen nahlásit RB recruitment s.r.o. případná bezpečností rizika spojená s užíváním Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

8.7 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat RB recruitment s.r.o.

8.8 v případě, že dojde ke zneužití přihlašovacích údajů Klienta, nenese RB recruitment s.r.o. žádnou odpovědnost za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

9. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

9.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména obchodní a platební podmínky. Dále informace sdělené stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství.

9.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:

(a) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky);

(b) jejichž zveřejnění je RB recruitment s.r.o. oprávněna anebo povinna v souvislosti se Smlouvou;

(c) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(d) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana druhé Straně výslovný souhlas;

(e) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy.

9.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4 RB recruitment s.r.o. je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k ochraně počítačové sítě a šíření počítačových virů.

10. Smlouva

10.1 RB recruitment s.r.o. přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení RB recruitment s.r.o.

10.2 Objednávky Klienta na Služby přijímá RB recruitment s.r.o. především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech RB recruitment s.r.o.

10.3. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které RB recruitment s.r.o. umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

10.4. Za závaznou objednávku je považována také akceptace obchodní nabídky RB recruitment s.r.o. zaslaná Klientovi např. e-mailem, poštou. Potvrzení musí proběhnout e-mailem, poštou.

10.5 RB recruitment s.r.o. má právo do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení odmítnout objednávku v případě, že:

(a) realizace objednávky by nebyla v souladu obchodní politikou RB recruitment s.r.o.;

(c) realizace objednávky by byla v rozporu s dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku;

(a) objednávku provedl Klient, který porušil své povinnosti vyplývající z VOP nebo ze Smlouvy v rámci předchozí spolupráce.

10.6 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle článku 10.3 VOP, zahájí RB recruitment s.r.o. poskytování Služeb podle údajů uvedených v objednávce.

10.7 Smlouva je uzavřena:

(a) konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb v souladu s objednávkou Klienta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah Smlouvy;

(b) potvrzením objednávky Klienta, pokud o takové potvrzení Klient výslovně požádal;

(c) uzavřením písemné Smlouvy v případech, kdy se na tom Strany dohodnou nebo to RB recruitment s.r.o. požaduje.

10.8 Klient uzavřením Smlouvy souhlasí:

(a) s obsahem Smlouvy, zejména VOP a Podmínkami zpracování osobních údajů;

(b) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy;

(c) s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.

11. Cena za služby a fakturace

11.1 RB recruitment s.r.o. zpřístupňuje Elektronické systémy RB recruitment s.r.o. a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů RB recruitment s.r.o. nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí klient RB recruitment s.r.o. cenu dle ceníku Služeb RB recruitment s.r.o. platného ke dni doručení objednávky RB recruitment s.r.o.

11.3 Cena je splatná na základě:

(a) zálohové faktury, která je automaticky vytvořena na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím Elektronických systémů RB recruitment s.r.o.;

(b) zálohové faktury, která je vystavena RB recruitment s.r.o. vůči Klientovi;

(c) daňového dokladu (faktury). V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaví RB recruitment s.r.o. Klientovi fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý (14.) den ode dne vystavení, pokud není Stranami prokazatelně dohodnuto jinak.

11.4 Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pro účely určení dne uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mají Služby uvedené v článku 3.1 VOP za poskytnuté prvním dnem jejich poskytnutí ze strany RB recruitment s.r.o.

11.5 RB recruitment s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování Služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

11.6 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně RB recruitment s.r.o.

11.7 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.8 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, je RB recruitment s.r.o. oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet RB recruitment s.r.o. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.9 Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

12. Zánik smlouvy a z ní vycházející sankce

12.1 Smlouva uzavřená mezi RB recruitment s.r.o. a Klientem zaniká:

(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;

(b) odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 13. VOP;

(c) dohodou RB recruitment s.r.o. a Klienta.

12.2 Společnost RB recruitment s.r.o. je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

12.3 V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude RB recruitment s.r.o. oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.3 Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 RB recruitment s.r.o. je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže:

(a) podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);

(b) RB recruitment s.r.o. zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.3 VOP;

(c) klient poškozuje dobré jméno RB recruitment s.r.o. nebo jejích obchodních značek;

(d) klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech RB recruitment s.r.o., které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP;

(e) klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči RB recruitment s.r.o. Strany výslovně sjednávají, že RB recruitment s.r.o. je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v případě, že klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy;

(f) klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany RB recruitment s.r.o. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností RB recruitment s.r.o., na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany RB recruitment s.r.o. po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3 Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

14. Náhrada újmy

14.1 V případě vadného plnění ze strany RB recruitment s.r.o., se Strany dohodly, že RB recruitment s.r.o.:

(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo

(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2 RB recruitment s.r.o. neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení RB recruitment s.r.o. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli RB recruitment s.r.o. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně RB recruitment s.r.o., je RB recruitment s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude RB recruitment s.r.o. pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3 Odpovědnost RB recruitment s.r.o. za újmy způsobenou technickým a softwarovým zařízením RB recruitment s.r.o. v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. RB recruitment s.r.o. není povinen nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

15. Autorská práva a ochranné známky

15.1 RB recruitment s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv Klientem v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že RB recruitment s.r.o. vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji RB recruitment s.r.o. bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany RB recruitment s.r.o. vyzván. Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany RB recruitment s.r.o. použity, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.

16. Dohoda o soudní příslušnosti, rozhodné právo

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

16.2 Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud RB recruitment s.r.o., příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud RB recruitment s.r.o.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany RB recruitment s.r.o. postupem dle článku 17.2 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení RB recruitment s.r.o. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

17.2 RB recruitment s.r.o. je oprávněn znění těchto VOP jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je RB recruitment s.r.o. povinen upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedm (7) pracovních dnů, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů RB recruitment s.r.o., které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

17.3 Podmínky článku 17.1 a 17.2 se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán v Podmínkách zpracování osobních údajů. Oproti článku 17.2 a nad rámec ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Podmínek zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. RB recruitment s.r.o. posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provede-li RB recruitment s.r.o. opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí-li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení společnosti RB recruitment s.r.o. Ustanovení tohoto článku 17.3 se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími s RB recruitment s.r.o.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 24.5.2018.

Hledám zaměstnance - Česká republika

Hledáte zaměstnance?
Oslovte najednou 53 agentur zdarma!

  • Jednoduchý formulář - napište nám, koho hledáte a na jakou pozici.
  • Agentury vás samy kontaktují s nabídkou vhodných uchazečů.
Zaslat poptávku zdarma